لیست بازیکنان پرسپولیس

دفاع

#بازیکنباشگاهموقعیتDate of Birthسنگل‌هاپاس گلکارت زردکارت قرمزدقیقهشوتشوت به دروازهتلاش برای پنالتیگل (پنالتی)تلاش پاسپاس موفقپاس کلیدیدریبلسیوخطاآفسایدکرنرگل به خودی
3irnفرشاد فرجیفرشاد فرجیپرسپولیسدفاع18 اسفند 1400621000000000000000000
6irnعلی نعمتیعلی نعمتیپرسپولیسدفاع18 اسفند 1400621000000000000000000
8irnمرتضی پورعلی گنجیمرتضی پورعلی‌گنجیپرسپولیسدفاع22 مرداد 1401621000000000000000000
17irnمحمدمهدی احمدیمحمد مهدی احمدیپرسپولیسدفاع3 آبان 1401621000000000000000000
19irnوحید امیریوحید امیریپرسپولیسدفاع, هاف‌بک18 اسفند 1400621000000000000000000
23irnدانیال اسماعیلی‌فرددانـیال اسماعیلی‌فرپرسپولیسدفاع22 مرداد 1401621000000000000000000
30geoگئورگی گولسیانیگیورگی گولسیانیپرسپولیسدفاع22 مرداد 1401621000000000000000000
38irnعلی جودکیعلی جودکیپرسپولیسدفاع19 اسفند 1400621000000000000000000
47irnابوالفضل سلیمانیابوالفضل سلیمانیپرسپولیسدفاع3 آبان 1401621000000000000000000
66tjkوحدت هنانوفوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع, هاف‌بک22 مرداد 1401621000000000000000000

مهاجم

#بازیکنباشگاهموقعیتDate of Birthسنگل‌هاپاس گلکارت زردکارت قرمزدقیقهشوتشوت به دروازهتلاش برای پنالتیگل (پنالتی)تلاش پاسپاس موفقپاس کلیدیدریبلسیوخطاآفسایدکرنرگل به خودی
2irnامید عالیشاهامید عالیشاهپرسپولیسهاف‌بک19 اسفند 1400621000000000000000000
4nedیورگن لوکادیایورگن لوکادیاپرسپولیسمهاجم14 شهریور 1401621100000000000000000
16irnمهدی عبدیمهدی عبدیپرسپولیسمهاجم19 اسفند 1400621000000000000000000
25mliشیخ دیاباتهشیخ دیاباتهپرسپولیسمهاجم3 آبان 1401621000000000000000000
40irnحامد پاکدلحامد پاکدلپرسپولیسمهاجم19 اسفند 1400621000000000000000000

دروازه‌بان

#بازیکنباشگاهموقعیتDate of Birthسنگل‌هاپاس گلکارت زردکارت قرمزدقیقهشوتشوت به دروازهتلاش برای پنالتیگل (پنالتی)تلاش پاسپاس موفقپاس کلیدیدریبلسیوخطاآفسایدکرنرگل به خودی
1irnعلیرضا بیرانوندعلیرضا بیرانوندپرسپولیسدروازه‌بان22 مرداد 1401621000000000000000000
99irnاحمد گوهریاحمد گوهریپرسپولیسدروازه‌بان18 اسفند 1400621000000000000000000

هاف‌بک

#بازیکنباشگاهموقعیتDate of Birthسنگل‌هاپاس گلکارت زردکارت قرمزدقیقهشوتشوت به دروازهتلاش برای پنالتیگل (پنالتی)تلاش پاسپاس موفقپاس کلیدیدریبلسیوخطاآفسایدکرنرگل به خودی
7irnسروش رفیعیسروش رفیعیپرسپولیسهاف‌بک22 مرداد 1401621000000000000000000
9irnمهدی ترابیمهدی ترابیپرسپولیسهاف‌بک18 اسفند 1400621000000000000000000
10irnمیلاد سرلکمیلاد سرلکپرسپولیسهاف‌بک19 اسفند 1400621000000000000000000
11irnکمال کامیابی نیاکمال کامیابی‌نیاپرسپولیسهاف‌بک18 اسفند 1400621300000000300000000
14irnسینا اسدبیگیسینا اسدبیگیپرسپولیسهاف‌بک14 شهریور 1401621000000000000000000
19irnوحید امیریوحید امیریپرسپولیسدفاع, هاف‌بک18 اسفند 1400621000000000000000000
21irnسعید صادقیسعید صادقیپرسپولیسهاف‌بک22 مرداد 1401621200000000000000000
66tjkوحدت هنانوفوحدت هنانوفپرسپولیسدفاع, هاف‌بک22 مرداد 1401621000000000000000000
80irnمحمد عمریمحمد عمریپرسپولیسهاف‌بک19 اسفند 1400621000000000000000000
88irnسیامک نعمتیسیامک نعمتیپرسپولیسهاف‌بک19 اسفند 1400621000000000000000000