47

ابوالفضل سلیمانی

ابوالفضل سلیمانی
47

ابوالفضل سلیمانی

قد
185
تیم فعلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع