38

علی جودکی

علی جودکی
38

علی جودکی

تیم فعلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
دفاع