19

مهدی عبدی

19

مهدی عبدی

تیم فعلی
پرسپولیس
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲, 1399-1400, 1400-1401
ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم