30

گیورگی گولسیانی

گئورگی گولسیانی
30

گیورگی گولسیانی

قد
193
تیم فعلی
تیم قبلی
فصل
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ملیت
geo Georgia
موقعیت
دفاع