19

مهدی عبدی

19

مهدی عبدی

زادروز
19 اسفند 1400
تیم فعلی
فصل
1400-1401
ملیت
n/a
موقعیت
مهاجم