9

مهدی ترابی

9

مهدی ترابی

زادروز
18 اسفند 1400
تیم فعلی
فصل
1399-1400, 1400-1401
ملیت
n/a
موقعیت
مهاجم