حضور یحیی گل محمدی با کاپ قهرمانی در آسایشگاه کهریزک