هواداران  پرسپولیس می توانند کمک های مالی به باشگاه را از طریق واریز به حساب  شماره 2170559001002 بانک ملی شعبه ولنجک به نام حساب دولتی                                      

                                             تمرکز وجوه خزانه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس ،( (شبای  IR300170000002170559001002 )) انجام و حمایت خود را اعلام کنند .