شماره حساب باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس

۴۰۰۱۰۰۶۸۰۴۰۰۶۶۶۴

شناسه شبا: IR020100004001006804006664 

 شناسه پرداخت : ۳۵۹۰۰۶۸۷۴۲۹۵۳۹۰۸۶۴۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۷۱

قابل واریز در کلیه شعب بانک های کشور