تمرین صبحگاهی سرخپوشان در اردوی پیش از دیدار با سپاهان - 28 بهمن ماه 1395

javascript carousel