گردهمایی خانوادگی تیم‌های پایه/ گزارش تصویری

گردهمایی خانوادگی تیم‌های پایه/ گزارش تصویری

گزارش تصویری گردهمایی خانوادگی تیم‌های پایه، ورزشگاه اسماعیلی

گردهمایی خانوادگی تیم‌های پایه، ورزشگاه اسماعیلی/ 10 شهریور 1393

عکس‌ها: مجتبی صالح

نظرات