لیگ نوزدهم قرعه‌کشی شد

لیگ نوزدهم قرعه‌کشی شد

مراسم قرعه‌کشی لیگ نوزدهم برتر فوتبال در مشهد برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مراسم قرعه‌کشی لیگ نوزدهم برتر فوتبال (جام خلیج فارس) عصر امروز سه‌شنبه در تالار مشهد برگزار شد و تیم‌ها، حریفان خود را در هفته‌های پیش رو شناختند.

* هفته اول:

پرسپولیس - پارس جنوبی

نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی

ذوب آهن- سایپا

گل‌گهر - نساجی

شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان

فولاد خوزستان- نفت آبادان

پیکان- شهر خودرو

ماشین‌سازی-  استقلال 

* هفته دوم:

تراکتورسازی - پرسپولیس

پارس‌جم - ذوب آهن

استقلال - فولادخوزستان

سایپا - گل‌گهر

نفت آبادن - نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو - شاهین بوشهر

سپاهان - ماشین‌سازی

نساجی -پیکان

* هفته سوم:

پرسپولیس - نفت آبادان

ذوب‌آهن - تراکتورسازی

نفت‌مسجد سلیمان- استقلال

گل گهر - پارس جم

شاهین بوشهر - پیکان

فولاد خوزستان - سپاهان

سایپا - نساجی

ماشین‌سازی - شهر خودرو

 * هفته چهارم :

استقلال - پرسپولیس

تراکتورسازی - گل‌گهر

نفت آبادان - ذوب‌آهن

سپاهان - نفت مسجد سلیمان

نساجی - شاهین بوشهر

شهر خودرو  - فولاد خوزستان

پارس جم - سایپا

پیکان -ماشین‌سازی

* هفته پنجم :

پرسپولیس - سپاهان

سایپا - تراکتورسازی

ذوب‌آهن - استقلال

گل‌گهر - نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو

ماشین‌سازی - شاهین بوشهر

فولاد خوزستان - پیکان

پارس جم - نساجی

* هفته ششم:

شهر خودرو - پرسپولیس

ذوب آهن - سپاهان

تراکتور- پارس جم

استقلال - گل‌گهر سیرجان

پیکان - نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر - فولادخوزستان

نساجی - ماشین‌سازی

نفت آبادان - سایپا

* هفته هفتم:

پرسپولیس - پیکان

نساجی - تراکتورسازی

ذوب‌آهن - شهرخودرو

سایپا - استقلال

گل‌گهر - سپاهان

نفت مسجد سلیمان - شاهین بوشهر 

ماشین‌سازی - فولاد خوزستان

پارس جم - نفت آبادان

* هفته هشتم:

شاهین بوشهر - پرسپولیس 

نفت آبادان - تراکتورسازی

پیکان - ذوب آهن

استقلال - پارس جم

شهر خودرو - گل گهر

ماشین سازی - نفت مسجدسلیمان

سپاهان - سایپا

فولاد خوزستان - نساجی

* هفته نهم :

پرسپولیس- ماشین سازی تبریز

تراکتورسازی - استقلال تهران

ذوب آهن اصفهان -  شاهین بوشهر
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
پارس جم - سپاهان اصفهان
نساجی مازندران -  نفت آبادان
سایپا تهران شهر - خودرو مشهد
* هفته  دهم :

فولاد خوزستان - پرسپولیس 

سپاهان - تراکتورسازی

ماشین‌سازی - ذوب‌آهن

استقلال - نفت آبادان

شاهین بوشهر - گل‌گهر

نفت مسجد سلیمان - نساجی

شهر خودرو - پارس جم

پیکان - سایپا

* هفته یازدهم:

پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان

نساجی - استقلال

سایپا - شاهین بوشهر 

نفت آبادان - سپاهان

ذوب آهن - فولاد خوزستان

تراکتورسازی - شهر خودرو

گل گهر - ماشین سازی

پارس جم - پیکان

* هفته دوازدهم:

پرسپولیس– نساجی

پیکان– تراکتورسازی
نفت مسجدسلیمان– ذوب‌آهن
سپاهان– استقلال
فولاد– گل‌گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی
پدیده شهر خودرو– صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی– سایپا

* هفته سیزدهم:

ذوب‌آهن – پرسپولیس

تراکتورسازی– شاهین شهرداری بوشهر
استقلال– پدیده شهر خودرو
گل‌گهر سیرجان– نفت مسجدسلیمان
نساجی– سپاهان
سایپا– فولاد

پارس جنوبی– ماشین‌سازی

صنعت نفت آبادان– پیکان

* هفته چهاردهم :

پرسپولیس– گل‌گهر سیرجان

ماشین‌سازی– تراکتورسازی
ذوب‌آهن – نساجی
پیکان– استقلال
نفت مسجدسلیمان– سایپا
شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان
پدیده شهر خودرو– سپاهان
فولاد– پارس جنوبی

* هفته پانزدهم :

سایپا– پرسپولیس

تراکتورسازی– فولاد
گل‌گهر سیرجان– ذوب‌آهن
استقلال– شاهین شهرداری بوشهر
پارس جنوبی– نفت مسجدسلیمان
سپاهان– پیکان
نساجی– پدیده شهر خودرو
صنعت نفت آبادان– ماشین‌سازی

نظرات