مصاحبه با سرمربی و بازیکنان پرسپولیس در مورد شرایط اردوی ترکیه  (1)/ ویدیو

مصاحبه با سرمربی و بازیکنان پرسپولیس در مورد شرایط اردوی ترکیه (1)/ ویدیو

ویدیو مصاحبه با سرمربی و بازیکنان پرسپولیس در مورد شرایط اردوی ترکیه

نظرات