مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس

مزایده عمومی یک مرحله‌ای واگذاری بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بهره‌برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی آن در مجموعه ورزشی درفشی‌فر را با تشریفات قانونی مزایده، واگذار می‌کند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه قصد دارد بهره‌برداری از استخر سرپوشیده پرسپولیس و فضاهای جانبی آن، واقع در مجموعه ورزشی درفشی‌فر را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط این مزایده به شرح زیر است:

 1. نام و نشاني مزايده‌گزار: باشگاه پرسپوليس به آدرس: تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي،ميدان پيروزان،كوچه پانزدهم، پلاك8  تلفن:
   1-88609390 -2- 88623224
 2. موضوع مزايده: بهره‌برداری از استخر سرپوشيده و فضاهاي جانبي آن در مجموعه ورزشي  شهید درفشي فر
 3. مبلغ پايه كارشناسي (مزايده): 17.640.000.000(هفده میلیارد و ششصد و چهل میلیون) ريال
 4. مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده:  مبلغ تضمين شركت در مزايده 882.000.000( هشتصد و هشتاد و دو میلیون )ريال به صورت يكي از موارد ذيل:

الف– ضمانتنامه بانكي ./ب- ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند . كد اقتصادي  41111368965- شناسه ملي 10100305257-شماره ثبت453708)

 1. مدت  بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي.
 2. زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:30 الی 15:00) از روز شنبه مورخ 98/03/25 لغايت روز سه شنبه مورخ 98/03/28
 3. آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي،ميدان پيروزان،كوچه پانزدهم،پلاك8 –دفتر معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی(سابق)  باشگاه.
 4. مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،000،000 (يك ميليون)ريال به حساب شماره4001006804006664 و شناسه پرداخت 333006874295390914110000001199 و شماره شبا 64-0066-6804-0100-0040-0100-02IR نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.
 5. انصراف از شرکت : چنانچه پس از دریافت اسناد مزایده مایل به شرکت درآن نمی باشید لطفاً مراتب را تاآخر وقت اداری روز سه شنبه
   مورخ 98/04/04 به دستگاه مزایده گزار کتباً ارسال و یا از طریق فاکس به شماره 88045040 اطلاع دهید.
 6. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت 16:00بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  98/04/05 ميباشد.
 7.  زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10روز یکشنبه 98/04/09  در كميسيون مزايده باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.

* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.

* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.

 

شركت ورزشي فرهنگی پرسپوليس

نظرات