آگهی نوبت دوم مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی درفشی‌فر

آگهی نوبت دوم مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی درفشی‌فر

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی (زمین هندبالی) مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر را با تشریفات قانونی واگذار می‌کند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به منظور واگذاری بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی مجموعه درفشی‌فر، اطلاعیه شماره دو مزایده را منتشر کرد که به شرح زیر است:

 1. نام و نشاني مزايده‌گزار: باشگاه پرسپوليس به آدرس: تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي،ميدان پيروزان،كوچه پانزدهم، پلاك8  تلفن:  88623224
 2. موضوع مزايده: بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی در مجموعه ورزشي شهید درفشي فر.
 3. مبلغ پايه كارشناسي(مزايده): 2/880/000/000 ریال سالیانه.
 4. مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده:  مبلغ تضمين شركت در مزايده 144/000/000 (یکصد و چهل و چهار میلیون) ريال به صورت يكي از موارد ذيل:الف– ضمانتنامه بانكي . ب- ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند . كد اقتصادي  41111368965- شناسه ملي 10100305257-شماره ثبت 453708)
 5. مدت  بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي. استان تهران ،شهر تهران،بلوار آيت الله كاشاني،مجموعه ورزشي
  شهيد درفشي فر.
 6. زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:00 الي 16:00) از تاریخ 98/02/04 لغایت تاریخ  98/02/08
 7. آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي،ميدان پيروزان،كوچه پانزدهم، پلاك8 –دفتر  معاونت اداری ،مالی و پشتیبانی باشگاه.
 8. مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،000،000 (يك ميليون) ريال به حساب شماره4001006804006664 و شناسه پرداخت 326006874295390844110000001151 و شماره شبا 64-0066-6804-0100-0040-0100-02IR نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.
 9. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت 16:00 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/02/21 ميباشد.
 10.  زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10:00.روز یکشنبه مورخ 98/02/22 در كميسيون مزايده باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.

* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.

* برنده مزایده مکلف است وفق آیین نامه مالی و معاملاتی شرکتهای دولتی و شرایط و تعهدات تعیین شده از سوی شرکت در مهلت مقرر اقدام به انعقاد قرارداد نماید .

* شركت ، در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.

 

شركت ورزشي فرهنگی پرسپوليس

نظرات