آگهی نوبت سوم مزایده واگذاری بهره‌برداری از کلینیک پرسپولیس

آگهی نوبت سوم مزایده واگذاری بهره‌برداری از کلینیک پرسپولیس

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، بهره‌برداری از کلینیک پزشکی – ورزشی خود واقع در مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر را از طریق تشریفات قانونی مزایده واگذار خواهد کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه در مزایده‌ای، بهره‌برداری از کلینیک پزشکی – ورزشی خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی واگذار خواهد کرد.

نوبت سوم آگهی مزایده به شرح زیر است؛

 1. نام و نشاني مزايده‌گزار: شرکت  ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپوليس) به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8 - تلفن: 88623224
 2. موضوع مزايده: بهره‌برداری از  کلینیک پزشکی- ورزشی در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر.
 3. مبلغ پايه كارشناسي  (مزايده ( :  سالیانه  یک میلیارد و سیصدو شصت و یک میلیون و دویست و بیست هزار (1/361/220/000) ريال.
 4. مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده:  مبلغ تضمين شركت در مزايده  68/061/000 ریال به صورت يكي از موارد ذيل:

الف– ضمانتنامه بانكي ./ب- ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند ./ ج-ضمانت نامه بانکی كد اقتصادي 41111368965 - شناسه ملي 10100305257- شماره ثبت6472 )

 1. مدت  بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت سه سال شمسي و برای این مدت هر سال به مأخذ شاخص تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی اضافه می گردد. در صورتیکه شاخص اعلامی سالیانه بانک مرکزی کمتر از 15 درصد باشد میزان افزایش به مأخذ 15 درصد خواهد بود.
 2.  نشانی:  استان تهران ، شهر تهران. بلوار آیت الله کاشانی، مجموعه درفشی فر .
 3. زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:00 الي 16:00) روز یکشنبه مورخ 98/02/08 لغايت روز چهارشنبه مورخ 98/02/11.
 4. آدرس محل دريافت اسناد : تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8-   معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی شرکت.
 5. آدرس محل تسليم پيشنهادها: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8-  واحد حراست شرکت.
 6. مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،000،000 (يك ميليون)ريال به حساب شماره4001006804006664 و شناسه پرداخت 333006874295390914110000001199 و شماره شبا 64-0066-6804-0100-0040-0100-02IR نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.
 7. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت 16:00 بعدازظهر روز دو شنبه مورخ 98/02/23 میباشد.
 8.  زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10روز  سه شنبه مورخ 98/02/24 در كميسيون مزايده باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.

* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.

* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.

                                                                                                                                شرکت ورزشی فرهنگی پرسپوليس  

نظرات