مزایده پرسپولیس برای واگذاری یک ساله سالن بدنسازی ورزشگاه درفشی‌فر
آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای

مزایده پرسپولیس برای واگذاری یک ساله سالن بدنسازی ورزشگاه درفشی‌فر

باشگاه پرسپولیس سالن بدنسازی مجموعه شهید درفشی‌فر را با برگزاری مزایده و برای یک سال واگذار می‌کند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، شرکت ورزشی فرهنگی پرسپوليس در نظر دارد بهره‌برداری از سالن بدنسازي بانضمام بوفه و كليه تاسيسات و امكانات جانبي واقع در مجموعه شهید درفشی فر را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص (حقيقي، حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.

 1. نام و نشاني مزايده‌گزار: شرکت پرسپوليس به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8 تلفن: 88623224

 2. موضوع مزايده: بهره‌برداری از سالن بدنسازي بانضمام بوفه و كليه تاسيسات و امكانات جانبي در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر

 3. مبلغ پايه كارشناسي (مزايده): شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال (6/660/000/000) ريال.

 4. مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده  سیصدو سی و سه ریال( 333/000/000) ريال به صورت يكي از موارد ذيل:

  الف– ضمانتنامه بانكي ./ب- ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند ./ ج-ضمانت نامه بانکی كد اقتصادي 41111368965 - شناسه ملي 10100305257- شماره ثبت6472 )

 5. مدت بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت يكسال شمسي. استان تهران ، شهر تهران. بلوار آیت الله کاشانی، مجموعه درفشی فر .

 6. زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:00 الي 16:00) روزدوشنبه مورخ 97/10/17 لغايت روزشنبه مورخ 97/10/22

 7. آدرس محل دريافت اسناد : تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8-معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی شرکت.

 8. آدرس محل تسليم پيشنهادها: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک 8- واحد دبیرخانه

 9. مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،000،000 (يك ميليون)ريال به حساب شماره4001006804006664 و شناسه پرداخت 333006874295390914110000001199 و شماره شبا 64-0066-6804-0100-0040-0100-02IR نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.

 10. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت 16:00 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/10/30 ميباشد.

 11. زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت :10:00 روز دوشنبه مورخ 97/11/01 در كميسيون مزايده باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  * هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.

  * درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.

  * شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.

                                                                                                                            شرکت ورزشی و فرهنگی پرسپوليس 

نظرات