از تهران تا تبریز با سرخپوشان/ گزارش تصویری

از تهران تا تبریز با سرخپوشان/ گزارش تصویری

گزارش تصویری از تهران تا تبریز با سرخپوشان

گزارش تصویریاز تهران تا تبریز با سرخپوشان/ 16 اسفند 1393

عکس‌ها: حسن شهسواری

نظرات