بازدید نمایندگان AFC از درفشی‌فر/ گزارش تصویری

بازدید نمایندگان AFC از درفشی‌فر/ گزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید نمایندگان AFC از درفشی‌فر

گزارش تصویری بازدید نمایندگان AFC از درفشی‌فر/ 3 اسفند 1393

عکس‌ها: حسن شهسواری

نظرات